Lưu trữ thẻ: viêm vũi

Nhìn dịch mũi con để “bắt” bệnh

Khi thấy con chảy mũi dịch trong, cho thấy bệnh có thể mới xuất hiện...