Lưu trữ thẻ: trẻ bị xước mong tay thiếu chất gì

Trẻ bị xước móng tay là thiếu chất gì? Xử lý xước móng tay ở trẻ thế nào?

Trẻ bị xước móng tay (hay xước móng rô) tuy chỉ là những mảnh da...