Lưu trữ thẻ: cảm lạnh

Cảm cúm, cảm lạnh mà lại dùng kháng sinh là… TOANG!!!

Theo “thói quen” của nhiều người từ thế hệ ông bà, thậm chí đến các...